Budżet
Tytuł:Informacja o realizacji budżetu

 

Zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.) publikujemy sprawozdanie finansowe za rok 2018 na które składa się:

  1. bilans,

  2. rachunek zysków i strat jednostki,

  3. zestawienie zmian w funduszu jednostki,

  4. informacja dodatkowa.

Według ustawy budżetowej na 2019 r. budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  na rok 2019 kształtuje się w następujących kwotach:

 

 

 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR